تبلیغات
طب سنتی بوعلی - گیاهان دارویی - بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره های آبی، متانولی و اتانولی زیره سبز و بلغست در شرایط آزمایشگاهی
طب سنتی بوعلی - گیاهان دارویی
هیچ چیز نمیتوان به کسی یاد داد اما...... میتوان به او کمک کرد تا پاسخ را در درون خود بیابد.

زمینه و هدف: آنتی اکسیدان ها از عوامل اصلی خنثی کننده رادیکال های آزاد که موادی فعال و مضر برای انسان هستند می باشند. لذا تامین ذخایر آنتی اکسیدان، به منظور کاهش آثار تنش اکسایشی امری مهم تلقی می شود. این دو گیاه منابع غنی از ترکیبات پلی فنولیک هستند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اند. لذا این پژوهش به منظور بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی گیاهان زیره سبز و بلغست انجام شده است.
روش تحقیق: در این مطالعه آزمایشگاهی، فعالیت آنتی اکسیدانی انواع عصاره های گیاهان زیره سبز و بلغست با استفاده از دو روش مهار رادیکال پایدار 2 و 2 دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل (
DPPH) و مهار پراکسیداسیون لینولئیک اسید در سیستم بتاکاروتن - لینولئیک اسید، تعیین و با فعالیت آنتی اکسیدانی BHT مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به روش آنالیز واریانس یکطرفه (در سطح معنی داری p<0.05) و رسم نمودارها با نرم افزار Excel صورت گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که در بین عصاره های مختلف به ترتیب عصاره های متانولی و آبی زیره سبز و متانولی و اتانولی بلغست دارای بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در تست های مهار رادیکال های آزاد
DPPH (28.62±0.01، 50.78±0.17، 56.08±0.72، 120.43±0.85 میکروگرم در میلی لیتر) و در ممانعت از اکسیداسیون لینولئیک اسید (77، 86، 70، 58 72 و 62 درصد) بودند. این پارامترها برای هیدروکسی تولوئن بوتیلینه شده به ترتیب 10±0.02 میکروگرم در میلی لیتر و 95 درصد بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره های آبی و الکلی زیره سبز (
Cuminum cyminum) و بلغست (Cardaria draba) می تواند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی عمل نموده و پس از آزمایش های تکمیلی در صنایع غذایی و دارویی به کار رود.

متن کامل مقاله
برچسب ها: كلید واژه: عصاره بلغست، عصاره زیره سبز، عملکرد آنتی اکسیدانی،
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از medicinal plant راضی بودید دوست عزیز؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم