تبلیغات
طب سنتی بوعلی - گیاهان دارویی - اثر متقابل تنش خشكی و كود دامی بر اجزا عملكرد، میزان اسانس و تركیبات شیمیایی آن در زیره سبز (.Cuminum cyminum L)
طب سنتی بوعلی - گیاهان دارویی
هیچ چیز نمیتوان به کسی یاد داد اما...... میتوان به او کمک کرد تا پاسخ را در درون خود بیابد.

كود دامی ضمن تامین عناصر مورد نیاز گیاه با افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک باعث افزایش رشد، عملكرد، كیفیت و میزان اسانس در گیاهان دارویی می شود. به منظور بررسی تاثیر تنش خشكی و مصرف كود دامی بر عملكرد و اجزا آن، میزان اسانس و شاخص های شیمیایی اسانس گیاه دارویی زیره سبز، آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوک های كامل تصادفی در سال زراعی 83-82 در مزرعه ایستگاه تحقیقات كشاورزی زهک - زابل در چهار تكرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دفعات آبیاری در سه سطح (2، 3 و 4 بار آبیاری) و كود دامی در دو سطح (مصرف و عدم مصرف 20 تن در هكتار كود گاوی پوسیده) بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد صفات تعداد چتر در بوته، تعداد بذر در گیاه، وزن هزار دانه، عملكردهای بیولوژیک، كاه و دانه به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آبیاری واقع شدند. عملكرد بیولوژیک و عملكرد دانه در اثر استفاده از كود دامی حدود 15 درصد افزایش یافت. بیشترین عملكرد دانه و بیولوژیک در تیمار سه بار آبیاری با مصرف كود دامی بدست آمد. نتایج نشان داد در صورت استفاده از كود دامی می توان از دفعات آبیاری كاست و عملكرد مناسب را بدست آورد. كود دامی و تنش خشكی باعث افزایش درصد اسانس و میزان شاخص های شیمیایی آن شد. بیشترین میزان كومین آلدهید و پاراسیمن و كمترین میزان بتاپینن، گاماترپینن و آلفاپینن در تیمار سه بار آبیاری با مصرف كود دامی بدست آمد. نتایج آزمایش، حاكی از وجود رابطه بین غلظت تركیبات اصلی اسانس زیره سبز تحت شرایط تنش رطوبت و عناصر غذایی خاک می باشد.

 

 
طبقه بندی: گیاهان دارویی، 
برچسب ها: كلید واژه: آبیاری، شاخص های شیمیایی اسانس، کود دامی، زیره سبز،
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از medicinal plant راضی بودید دوست عزیز؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم